Straż Duchowa przy Sercu Maryi

Komunia duchowa i tajemnica Komunii.

Błogosławiony Honorat zachęcał należących do Straży Serca Maryi do częstego przystępowania do Komunii świętej, a jeśli jest to niemożliwe, to do praktykowania „Komunii duchowej”. W jego czasach przystępowanie do codziennej Komunii nie było czymś oczywistym, a papieskie dekrety o częstym i codziennym przystępowaniu do Komunii świętej były prawdziwą duchową rewolucją tamtej epoki.

Duchowa Komunia była praktyką mającą pomóc ludziom w budowaniu więzi z Chrystusem i z tajemnicą Eucharystii. Polega ona na podtrzymywaniu w sobie pragnienia przyjęcia Komunii sakramentalnej oraz wzbudzenie większej miłości do Boga. Komunią duchową jest każda czynność, która ma podtrzymać pamięć o Chrystusie, i która jest zjednoczeniem z Nim poprzez wiarę i miłość. Ta ukształtowana w średniowieczu praktyka pobożnościowa wyrażała się na wiele sposobów. Mogło to być na przykład pobożne uczestnictwo we Mszy św., wpatrywanie się w Hostię, manifestowanie wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii czy rozważanie Męki i Śmierci Zbawiciela. Najważniejszym elementem Komunii duchowej stało się jednak pragnienie Najświętszego Sakramentu, czyli „komunia z pragnienia”, dokonywana z miłości do Boga. Podkreślano, że Komunia duchowa, choć nie równa się Komunii sakramentalnej, to również przynosi pewne owoce, takie jak: utwierdzanie więzi z Chrystusem, przygotowanie się do Komunii sakramentalnej, pogłębiona refleksja i skupienie, okazywanie miłości, pomoc w trudach codziennego życia, w cierpieniu, w walce z pokusami. Jej zaletą jest to, że może być ponawiana w każdej chwili i w dowolnej ilości. Widzimy zatem, że jest to wyjątkowy rodzaj modlitwy – zaproszenie Chrystusa do Swego serca i życia, wejście w czuwanie i trwanie w obecności Boga. Jest to również kształtowanie własnej duchowości w łączności z tajemnicą Eucharystii oraz wokół idei komunii jako uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej, która kształtuje Kościół od samego początku.

Sam termin „Komunia” (łac. Communio) od starożytności chrześcijańskiej oznaczał wspólnotę Kościoła, a dokładniej wspólnotę z Bogiem i innymi chrześcijanami, która podtrzymywana jest wspólnym uczestnictwem w Słowie, Eucharystii i sakramentach. Komunia to współdziałanie i obdarowywanie siebie nawzajem w wymiarze duchowym i materialnym. Najdoskonalsza Komunia istnieje pomiędzy Osobami Trójcy Świętej. Doświadczają jej też wszyscy zbawieni trwający we wspólnocie życia i miłości z Trójcą, z aniołami i świętymi.

Komunia dotyczy również natury Kościoła jako wspólnoty ludzi z Bogiem i jest sakramentem zjednoczenia ludzi z Nim. Termin „Komunia” wskazuje ponadto na zjednoczenie wierzących z Trójcą Świętą poprzez przyjęcie Chrystusa w Eucharystii, a także na modlitwę, która jest trwaniem chrześcijanina w jedności z Bogiem. Sobór Watykański II oparł swoją wizję Kościoła jako Communio na trzech obrazach: Kościół jako Ciało Mistyczne, jako Lud Boży oraz jako Sakrament. Wskazywał tym samym na komunijny charakter Kościoła. Kościół jest Komunią, ponieważ jest Ludem Bożym wszczepionym w Chrystusa i pozostaje w żywej relacji z Nim. Tym, co w Kościele najwyraźniej pokazuje tę jedność i wspólnotę, jest Eucharystia oraz życie braterskie. Dla chrześcijanina niezwykle ważną powinna być idea „bycia w komunii z…” (z Bogiem, z Chrystusem, z braćmi etc.). Chrześcijanin wchodzi w tę wspólnotę/komunię z Chrystusem i buduje ją dzięki Eucharystii. Dlatego w życiu duchowym ważna jest Komunia sakramentalna, jak również Komunia duchowa – obie pomagają trwać w życiodajnej więzi z Bogiem, który pragnie dawać się człowiekowi.

Na przestrzeni dziejów papieże i święci zachęcali, aby chrześcijanie, zwłaszcza gdy trudno im przyjąć eucharystyczny pokarm jako sakrament, przyjmowali go przynajmniej pragnieniem. W ten sposób Komunia duchowa będzie pokarmem dla pragnących, chlebem ducha dla głodujących oraz doświadczeniem bliskości Chrystusa eucharystycznego. Dzięki temu wierzący będący w stanie łaski uświęcającej może napełnić się Duchem Świętym, zjednoczyć z Chrystusem i przygotować do przyjęcia Komunii sakramentalnej.

Komunia duchowa to łączenie się z Chrystusem myślą i sercem. To modlitwa, podczas której w dowolnych słowach wyznajemy wiarę w obecność Chrystusa w tajemnicy Eucharystii, zapewniamy o naszej miłości, żałujemy za grzechy i zapraszamy Go do naszego serca i życia. Powinna to być modlitwa pełna synowskiej ufności i zawierzenia. Modlitwa ucząca życia tajemnicą Communio.

br. Łukasz Woźniak OFMCap

W czasie tej godziny straż pełnią:

Komentarz Ojca Honorata

Niepokalane Serce Maryi przy pogrzebie Jezusa Pogrzebani jesteśmy przez chrzest z Chrystusem na śmierć – napisał św. Paweł Apostoł (Rz 6, 4). Sam chrzest nakłada na każdego chrześcijanina ten obowiązek, aby jego...

więcej

Komentarz Biblijny

1 P 3, 18-22 Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. W nim poszedł ogłosić...

więcej

Dołącz do nas
i podejmij Straż przy Sercu Maryi

Czy znajdziesz czas w swojej
codzienności na wiarę?

zapisz się do straży

Aktualności

Liturgiczne wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi

Liturgiczne wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi

Obchodzimy je w tym roku w dniu 29 czerwca. O Sercu Maryi jako pierwszy pisze św. Łukasz (Łk 2, 19. 51). Pierwsze ślady kultu Serca Maryi napotykamy już w XII w. I tak o Sercu Maryi wspominają:...

więcej
REKOLEKCJE w Sercu Maryi

REKOLEKCJE w Sercu Maryi

W SERCU MARYI- rekolekcje dla: - zafascynowanych Maryją - szukających w Niej inspiracji i wzorów - ciekawych życia duchowego Odbędą się w Olsztynie koło Częstochowy - ul. Kuhna 46 (Dworek św....

więcej
Nie przegap! Koncert na Jasnej Górze

Nie przegap! Koncert na Jasnej Górze

Juz wkrótce wyjątkowa okazja do posłuchania Oratorium Nieszpory o Niepokalanym Sercu Maryi na Jasnej Górze w dniu 9 grudnia 2018 roku o godz. 14. 30. tego nie mozna przegapić:)

więcej